Voľné pracovné miesta v Záchr.brigádach Tlačiť
Pondelok, 17 Marec 2008

Image

Prinášame voľné pracovné miesta v Záchranných brigádach v Malackách, Žiline a Humennom. A voľné pracovné miesta v PTÚ Bratislava. 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru so sídlom v Bratislave vypisuje výberové konanie  na voľné miesto vedúceho zamestnanca v Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného zboru v Malackách:

 • PT 6 samostatný odborný inšpektor (1 funkčné miesto)
  Požiadavky: BC/VŠ (VŠ I. st./VŠ II. st.), 3 roky odbornej praxe, skúsenosti z oblasti spojovacej a výpočtovej techniky

Prezídium Hasičského a záchranného zboru so sídlom v Bratislave vypisuje výberové konanie na voľné miesta v štátnej službe v Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného zboru v Žiline:

 • PT 6 samostatný odborný inšpektor (1 funkčné miesto)
  Požiadavky: BC/VŠ (VŠ I. st./VŠ II. st.) ekonomického smeru, 3 roky odbornej praxe, odporúčané sú skúseností z prípravy podkladov pre návrh rozpočtu na príslušný rok, v systéme štátnej pokladnice zo zostavovania finančných plánov na príslušné obdobia, prostredníctvom systému štátnej pokladnice evidovania a uhrádzania všetkých finančných záväzkov, porovnávanie čerpania finančných prostriedkov v systéme štátnej pokladnice s výstupmi z podvojného účtovníctva
 • PT 4 hasič záchranár špecialista (1 funkčné miesto)
  Požiadavky: ÚS/VO zdravotného smeru (zdravotný záchranár), 6 rokov odbornej praxe, vedenie a obsluha zdravotných automobilov a samostatná odborná činnosť pri obsluhe inej hasičskej a záchranárskej techniky pri zložitých záchranárskych prácach, vodičský preukaz skupiny B
 • PT 2 hasič záchranár (1 funkčné miesto)
  Požiadavky: ÚS, 2 roky odbornej praxe, samostatné vykonávanie prác pri zásahovej činnosti hasičskej jednotky; vítaný vodičský preukaz skupiny C
 • PT 1 hasič (6 funkčných miest)
  Požiadavky: ÚS, samostatné vykonávanie prác pri zásahovej činnosti hasičskej jednotky; vítaný vodičský preukaz skupiny C

Prezídium Hasičského a záchranného zboru so sídlom v Bratislave vypisuje výberové konanie na voľné miesta v štátnej službe v Strednej škole požiarnej ochrany MV SR v Žiline:

 • PT 7 samostatný odborný inšpektor špecialista (pedagóg)
  Požiadavky: VŠ (VŠ II. st.), 6 rokov odbornej praxe; vítaná pedagogická kvalifikácia a pedagogická prax, skúsenosti v oblasti vyhradených plynových a tlakových zariadení, resp. posudzovania technologických procesov s výskytom nebezpečných látok, zabezpečovanie činností protiplynovej služby v hasičských jednotkách alebo obdobných záchranných zložkách; skúsenosti s uplatňovaním všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, samostatnosť a flexibilita, organizačné schopnosti, znalosť práce na PC (WORD, EXEL, POWER POINT)
 • PT 7 samostatný odborný inšpektor špecialista (pedagóg)
  Požiadavky: VŠ (VŠ II. st.), 6 rokov odbornej praxe; vítaná pedagogická kvalifikácia a pedagogická prax, skúsenosti v oblasti operatívneho riadenia hasičských jednotiek, resp. posudzovania technologických procesov s výskytom nebezpečných látok, zabezpečovanie činností bezpečnostno-technickej služby; skúsenosti s uplatňovaním všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, samostatnosť a flexibilita, organizačné schopnosti, znalosť práce na PC (WORD, EXEL, POWER POINT)
 • PT 5 odborný inšpektor (pedagóg)
  Požiadavky: VO/BC (VŠ I. st.) vhodné pre absolventov študijných odborov: protipožiarna ochrana, záchranné služby, krízový manažment; vykonávanie samostatnej pedagogickej činnosti v teoretickej a praktickej oblasti,  prehľad o všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách, samostatnosť a flexibilita, organizačné schopnosti, znalosť práce na PC (WORD, EXEL, POWER POINT)

Znalosť anglického a nemeckého jazyka pre všetky funkcie vítaná.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania na uvedené funkčné miesta zasielajte spolu s osobným dotazníkom, prehľadom doterajšej praxe a fotokópiou dokladu o vzdelaní do 25. marca 2008 na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

Bližšie informácie je možné získať:
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
č. tel.: (02) 4859 3442

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru so sídlom v Bratislave vypisuje výberové konanie na voľné funkčné miesto  spojené s výberovým konaním na nadriadeného podľa § 49 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s miestom vykonávania štátnej služby na Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného zboru v Malackách

 • PT 7 samostatný odborný inšpektor špecialista
  Požiadavky: VŠ, 6 rokov odbornej praxe na úseku organizačných, personálnych a sociálnych činností, ovládanie práce s PC; vítané sú skúsenosti na úseku krízového plánovania pri príprave na obranu štátu a vzniku mimoriadnych situácii a skúsenosti so zabezpečovaním služobného pomeru príslušníkov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
  Vedúci organizačného a personálneho oddelenia
  Požiadavky na nadriadeného: skúsenosti s riadiacou, organizačnou, kontrolnou a systémovou rozhodovacou činnosťou v rámci nadriadeného v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov,

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru so sídlom v Bratislave vypisuje výberové konanie na voľné funkčné miesta  spojené s výberovým konaním na nadriadeného podľa § 49 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s miestom vykonávania štátnej služby na Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného zboru v Žiline

 • PT 7 samostatný odborný inšpektor špecialista
  Požiadavky: VŠ, odporúčaných 6 rokov odbornej praxe na úseku organizačných, personálnych a sociálnych činností, ovládanie práce s PC; vítané sú skúsenosti na úseku krízového plánovania pri príprave na obranu štátu a vzniku mimoriadnych situácii a skúsenosti so zabezpečovaním služobného pomeru príslušníkov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
  Vedúci organizačného a personálneho oddelenia
  Požiadavky na nadriadeného: skúsenosti s riadiacou, organizačnou, kontrolnou a systémovou rozhodovacou činnosťou v rámci nadriadeného v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov
 • PT 7 samostatný odborný inšpektor špecialista
  Požiadavky: VŠ (VŠ II. st.) ekonomického smeru, 6 rokov odbornej praxe na úseku finančného zabezpečenia alebo správy majetku, ovládanie práce s PC; vítané sú skúsenosti s finančným a materiálno-technickým zabezpečovaním zásahovej činnosti
  Vedúci oddelenia finančného a správy majetku
  Požiadavky na nadriadeného: skúsenosti s riadiacou, organizačnou, kontrolnou a systémovou rozhodovacou činnosťou v rámci nadriadeného v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru so sídlom v Bratislave vypisuje výberové konanie na voľné funkčné miesta  spojené s výberovým konaním na nadriadeného podľa § 49 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s miestom vykonávania štátnej služby na Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného zboru v Humennom

 • PT 7 samostatný odborný inšpektor špecialista
  Požiadavky: VŠ (VŠ II. st.) ekonomického smeru, 6 rokov odbornej praxe na úseku finančného zabezpečenia alebo správy majetku, ovládanie práce s PC; vítané sú skúsenosti s finančným a materiálno-technickým zabezpečovaním zásahovej činnosti
  Vedúci oddelenia finančného a správy majetku
  Požiadavky na nadriadeného: skúsenosti s riadiacou, organizačnou, kontrolnou a systémovou rozhodovacou činnosťou v rámci nadriadeného v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov
 • PT 7 samostatný odborný inšpektor špecialista
  Požiadavky: VŠ (VŠ II. st.), 6 rokov odbornej praxe na úseku  ochrany pred požiarmi, ovládanie práce s PC; skúsenosti s koordinovaním a usmerňovaním odborných špecializovaných činností na úseku ochrany pred požiarmi, integrovaného záchranného systému a likvidácie mimoriadnych udalostí, skúsenosti s rozhodovacou činnosťou pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi a pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach
  Vedúci prevádzkovo technického oddelenia
  Požiadavky na nadriadeného: skúsenosti s riadiacou, organizačnou, kontrolnou a systémovou rozhodovacou činnosťou v rámci nadriadeného v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru so sídlom v Bratislave vypisuje výberové konanie na voľné funkčné miesta  spojené s výberovým konaním na nadriadeného podľa § 49 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s miestom vykonávania štátnej služby v Strednej škole požiarnej ochrany MV SR v Žiline

 • PT 8 vrchný inšpektor
  Požiadavky: VŠ (VŠ II. st.), 9 rokov odbornej praxe, pedagogická kvalifikácia a pedagogická prax; vítané skúsenosti z oblasti riadenia a vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu, skúsenosti s uplatňovaním všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, skúsenosti s prípravou analytických, koncepčných a hodnotiacich materiálov, samostatnosť a flexibilita, organizačné schopnosti, znalosť práce na PC (WORD, EXEL, POWER POINT)
  Zástupca riaditeľa školy
  Požiadavky na nadriadeného: skúsenosti s riadiacou, organizačnou, kontrolnou a systémovou rozhodovacou činnosťou v rámci nadriadeného v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov
 • PT 7 samostatný odborný inšpektor špecialista (pedagóg) 
  Požiadavky: VŠ (VŠ II. st.), 6 rokov odbornej praxe, pedagogická kvalifikácia a pedagogická prax; vítané skúsenosti z oblasti riadenia a vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu, skúsenosti s uplatňovaním všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, skúsenosti s prípravou základných analytických, koncepčných a hodnotiacich materiálov, samostatnosť a flexibilita, organizačné schopnosti v riadení malého pracovného kolektívu, znalosť práce na PC (WORD, EXEL, POWER POINT)
  Vedúci oddelenia praktického vzdelávania a výcviku
  Požiadavky na nadriadeného: skúsenosti s riadiacou, organizačnou, kontrolnou a systémovou rozhodovacou činnosťou v rámci nadriadeného v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov

Všetci uchádzači musia spĺňať podmienky ustanovené zákonom na prijatie do stálej štátnej služby podľa § 29 ods. 3 písm. c) a ods. 2 zákona, alebo do dočasnej štátnej služby podľa § 30 zákona

Znalosť anglického a nemeckého jazyka pre všetky funkcie vítaná.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania na uvedené funkčné miesta zasielajte spolu s osobným dotazníkom, prehľadom doterajšej praxe a fotokópiou dokladu o vzdelaní do 25. marca 2008 na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

Bližšie informácie je možné získať:
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
č. tel.: (02) 4859 3442

Prezídium Hasičského a záchranného zboru so sídlom v Bratislave vypisuje výberové konanie na voľné funkčné miesto nadriadeného podľa § 49 ods. 1) a 3) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov s miestom vykonávania štátnej služby na Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného zboru v Malackách

 • PT 4 technik špecialista
  Veliteľ družstva
  Požiadavky: príslušník Hasičského a záchranného zboru v stálej štátnej službe, ÚSV/VOV, 6 rokov odbornej praxe na úseku zásahovej služby, ovládanie práce s PC; vítaná znalosť činností pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach ako aj skúsenosti s riadiacou, organizačnou a kontrolnou činnosťou

Prezídium Hasičského a záchranného zboru so sídlom v Bratislave vypisuje výberové konanie na voľné funkčné miesto nadriadeného podľa § 49 ods. 1) a 3) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov s miestom vykonávania štátnej služby na Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného zboru v Žiline

 • PT 6 samostatný odborný inšpektor
  Vedúci oddelenia zmenovej služby
  Požiadavky: príslušník Hasičského a záchranného zboru v stálej štátnej službe, BC/VŠ (VŠ I. st./VŠ II. st.), 3 roky odbornej praxe, skúsenosti s koordinovaním a usmerňovaním odborných špecializovaných činností na úseku ochrany pred požiarmi, integrovaného záchranného systému a likvidácie mimoriadnych udalostí, skúsenosti s rozhodovacou činnosťou pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi a pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ovládanie práce s PC;
 • PT 4 technik špecialista
  Veliteľ družstva
  Požiadavky: príslušník Hasičského a záchranného zboru v stálej štátnej službe, ÚSV/VOV, 6 rokov odbornej praxe na úseku zásahovej služby, ovládanie práce s PC; vítaná znalosť činností pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach ako aj skúsenosti s riadiacou, organizačnou a kontrolnou činnosťou

Všetci uchádzači musia spĺňať podmienky ustanovené zákonom na prijatie do stálej štátnej služby podľa § 29 ods. 3 písm. c) a ods. 2 zákona, alebo do dočasnej štátnej služby podľa § 30 zákona

Znalosť anglického a nemeckého jazyka pre všetky funkcie vítaná.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania na uvedené funkčné miesta zasielajte spolu s osobným dotazníkom, prehľadom doterajšej praxe a fotokópiou dokladu o vzdelaní do 25. marca 2008 na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

Bližšie informácie je možné získať:
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
č. tel.: (02) 4859 3442

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
Novinky mailom

Ak chcete dostávať pravidelne informácie o novinkách na našom serveri, napíšte sem svoju e-mail adresu:
VYHĽADÁVANIE
REKLAMA
Prihlásenie

Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho!
Kto je online
Práve je pripojených:
1 Hosť
Najčítanejšie
Meniny
Dnes má meniny: Juraj
Zajtra má meniny: Marek

Odkazy